Podatki marynarskie- ratyfikacja Konwencji MLI przez Wielką Brytanię

Rozliczenie podatkowe marynarza na tle ratyfikacji Konwencji MLI przez Wielką Brytanię

Konwencja MLI została podpisana zarówno przez Polskę oraz Wielką Brytanię, co niesie za sobą znaczące konsekwencje dla sytuacji podatkowej marynarzy. Wyjaśniamy jakie są konsekwencje podatkowe, gdy efektywny zarząd przedsiębiorstwa eksploatującego statek, na którym pracujesz znajduje się w Wielkiej Brytanii.

Konwencja MLI i jej cele

Polski rezydent podatkowy podlega w Polsce tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dla przypomnienia warto wskazać, że obowiązek taki rodzi się, gdy marynarz posiada w Polsce centrum życiowych interesów lub spędził w kraju przynajmniej 183 dni). Wiąże się on z koniecznością opodatkowania w Polsce wszystkich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł tych dochodów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje jednak, że przy ustalaniu obowiązków podatkowych w Polsce należy uwzględnić postanowienia Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mająca na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. (w dalszej części tekstu jako Konwencja MLI).

Konwencja MLI ma zapobiegać zmniejszeniu podstawy opodatkowania oraz transferu dochodów do jurysdykcji o niskim poziomie lub braku opodatkowania. Ma ona wpływ na podatki marynarskie. W Polsce Konwencja MLI zaczęła obowiązywać 1 lipca 2018 roku, a Wielkiej Brytanii  od 1 października 2018 roku. Konwencja MLI poprzez ratyfikację wyżej wymienionych państw zmodyfikowała łączącą je umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie metody unikania podwójnego opodatkowania. W pozostałym zakresie część postanowień umowy utrzymano w mocy, a część zmieniono wprowadzając prawne rozwiązania Konwencji MLI.

Skutki ratyfikacji Konwencji MLI przez Polskę oraz Wielką Brytanię

Jednym ze skutków ratyfikacji Konwencji MLI przez Polskę oraz Wielką Brytanię jest zastąpienie metody wyłączenia z progresją (tzw. metodę korzystniejszą dla podatnika) na metodę proporcjonalnego odliczenia.

Metoda proporcjonalnego odliczenia powoduje, że dochód zagraniczny podlega opodatkowaniu w Polsce, a podwójnego opodatkowania unika się poprzez możliwość odliczenia podatku zapłaconego za granicą, limitowanego dochodem uzyskanym za granicą. 

Podczas naszej praktyki często spotykamy się z przeświadczeniem marynarzy, że aby zastosować Konwencję MLI wobec ich rozliczeń podatkowych, państwem- stroną Konwencji MLI musi być państwo, gdzie płaci podatek z pracy na morzu, czy państwo bandery. Nic bardziej mylnego.  Zgodnie z Konwencją MLI wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym co do zasady podlegają opodatkowaniu w tym państwie, w którym znajduje się miejsce efektywnego zarządu przedsiębiorstwa eksploatującego statek, czyli np. Wielka Brytania.

Jakie kroki musi podjąć marynarz?

Na mocy postanowień Konwencji MLI powstają dwa obowiązki. Pierwszy z nich zobowiązuje marynarza, aby co roku w terminie do 30 kwietnia rozliczył PIT za rok poprzedni. Drugi wiąże się z koniecznością comiesięcznego uiszczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Czym jest faktyczny zarząd przedsiębiorstwa eksploatującego statek?

Co do zasady informacja o faktycznym zarządzie przedsiębiorstwa eksploatującego statek (ang. place of effective management) można znaleźć pod takimi okresleniami jak, np. ship managament czy ship operator. Należy pamiętać, że dane które są zawarte w kontrakcie takie jak employer, ship owner, flag często nie mają większego znaczenia dla ustalenia faktycznego zarządu przedsiębiorstwa eksploatującego statek. Ustalenie takiego miejsca w komunikacji międzynarodowej jest jednym z trudniejszych zagadnień związanych z problematyką podatków marynarskich. Brak definicji legalnej tego pojęcia, powoduje, że temat ten wymaga w każdym przypadku bardzo zindywidualizowanego podejścia.

Przyjmuje się, że miejsce faktycznego zarządu to miejsce, w którym, z praktycznego punktu widzenia, podejmowane są kluczowe decyzje w sprawach zarządzania i w sprawach handlowych, niezbędne do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. 

Takie informacje można otrzymać od armatora.

Czym jest ulga abolicyjna?

Marynarz- podatnik, który na mocy Konwencji MLI musi rozliczyć w Polsce podatek, może  zgodnie art. 27 g. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skorzystać z ulgi abolicyjnej, tj. od kwoty podatku należnego do zapłaty na zasadach ogólnych odjąć kwotę różnicy pomiędzy podatkiem obliczonym w oparciu o metodę zaliczenia podatkowego, a podatkiem obliczonym w oparciu o metodę wyłączenia z progresją. Skorzystanie z ulgi jest możliwe dzięki zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia i jednocześnie braku umieszczenia państwa faktycznego zarządu przedsiębiorstwa ekslopatującego statek na liście rajów podatkowych. Aby uzyskać ulgę, należy złożyć wniosek do właściwego Urzędu Skarbowego o ograniczenie poboru zaliczek. Ulga abolicyjna zrównuje sytuację podatkową osób podlegających metodzie proporcjonalnego zaliczenia z sytuacją osób podlegających metodzie wyłączenia z progresją. W konsekwencji, wysokość podatku po zastosowaniu ulgi abolicyjnej będzie taka, jakby dochody zagraniczne były opodatkowane w Polsce przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Fakt przysługującego prawa do zastosowania ulgi abolicyjnej potwierdza Minister Rozwoju i Finansów w interpretacji ogólnej Nr DD10.8201.1.2016.GOJ. z dnia 31 października 2016 roku.

W przypadku, gdy efektywny zarząd przedsiębiorstwa eksploatującego statek znajduje się w Wielkiej Brytanii jedną z najważniejszych kwestii dla pracownika, posiadającego polską rezydencję podatkową, będzie ustalenie terminu złożenia wniosku o ograniczenie poboru zaliczek.

Wniosek należy złożyć przed terminem płatności pierwszej zaliczki na podatek, a mianowicie:

  • albo do 20 kolejnego miesiąca po uzyskaniu przelewu;
  • albo do 20 kolejnego miesiąca po powrocie do kraju.

Po więcej informacji dotyczących ustalenia miejsca faktycznego zarządu przedsiębiorstwa eksploatującego statek, jak również ustalenia terminu złożenia wniosku o ograniczenie poboru zaliczek zapraszamy do kontaktu.