Podatki i rozliczenia dla marynarzy w 2019 roku

Rozliczenie podatków marynarskich w 2019 roku

Bardzo dużo marynarzy zastanawia się aktualnie, czy muszą rozliczyć swoje wynagrodzenie za 2018 rok w Polsce. Zmiany, które wprowadziła Konwencja MLI w dalszym ciągu mogą się wydawać niejasne i mylące. Poniżej przedstawiamy praktyczne informacje dot. rozliczenia marynarzy za pomocą PIT-36 oraz zmiany, które wprowadziła Konwencja MLI.

Rozliczenie przychodów zagranicznych

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że przy ustalaniu obowiązków podatkowych w Polsce należy uwzględnić postanowienia Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mająca na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. (zwaną dalej Konwencją MLI). W Polsce Konwencja MLI zaczęła obowiązywać 1 lipca 2018 roku. Dotychczas rozliczenia podatkowe między państwami regulowały umowy dwustronne o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawierane każdorazowo między państwami.

Przewidują one dwie metody uniknięcia podwójnego opodatkowania:

  • zwolnienie z progresją – dotyczy tych podatników, którzy uzyskują dochody zarówno w kraju, jak i zagranicą, rozliczane zgodnie ze skalą podatkową. Podatek rozliczany w Polsce dotyczy tylko dochodów uzyskanych w tym kraju. Podatnik wykazuje na zeznaniu PIT-36 wszystkie dochody (zagraniczne i krajowe), ale stawka podatku zależna jest od wysokości dochodów krajowych i może wynieść 18% lub 32%.
  • odliczenie proporcjonalne – dotyczy tylko tych krajów rezydowania, które zawarły odpowiednią umowę z Polską. Rozliczający odlicza od podatku, który musiałby zapłacić w Polsce, kwotę podatku zapłaconego za granicą. Podatnik i tak musi złożyć zeznanie podatkowe od dochodu zagranicznego, nawet jeśli w Polsce nie osiąga on żadnego dochodu.

Kim jest polski rezydent podatkowy?

Do rozliczenia dochodów z zagranicy zobowiązani są zarówno rezydenci polscy, jak i obcokrajowcy pracujący w Polsce. Polski rezydent podatkowy podlega w Polsce tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Kim jest rezydent podatkowy?

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, każda osoba fizyczna, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich położenia.

Osoba fizyczna musi spełnić tylko jeden z dwóch podanych dwóch warunków, aby została uznana za polskiego rezydenta podatkowego:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych, tj. ośrodek interesów życiowych lub
  • przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Czego dotyczy Konwencja MLI?

Umowy dwustronne o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązują w dalszym ciągu, ale wdrożenie postanowień Konwencji MLI (poprzez ratyfikację państw- sygnatariuszy) zmodyfikowało niektóre umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie metody unikania podwójnego opodatkowania. W niektórych modelach rozliczeń zastąpiono metodę wyłączenia z progresją (co do zasady korzystniejszą dla podatnika) na metodę proporcjonalnego odliczenia. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszym artykule poświęconym analizie Konwencji MLI.

Wpływ Konwencji MLI na rozliczenie podatkowe marynarzy

Zgodnie z Konwencją MLI wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym co do zasady podlega opodatkowaniu w tym państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa eksploatującego statek, a nie w państwie bandery, czy w państwie, w którym marynarz rozlicza swoje podatki. Więcej informacji o ustaleniu faktycznego zarządu przedsiębiorstwa znajdą Państwo w jednym z naszych ostatnich artykułów

Jak rozliczyć dochody zagraniczne?

Jakie kroki musi podjąć marynarz, gdy efektywny zarząd przedsiębiostrwa eksploatującego statek znajduje się państwie, które ratyfikowało Konwencję MLI? Na mocy postanowień Konwencji MLI powstają dwa obowiązki.

Pierwszy z nich zobowiązuje marynarza, aby co roku do 30 kwietnia rozliczył PIT-36 za rok poprzedni, czyli w chwili obecnej już za rok 2018. Drugi wiąże się z koniecznością comiesięcznego uiszczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W formularzu PIT-36 jako źródło dochodu należy wskazać stosunek pracy, umowę cywilnoprawną, sprzedaż praw autorskich, wynajem nieruchomości lub prowadzenie zagranicznej pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy zwrócić uwagę, aby w formularzu podatkowym dodatkowo:

  1. wskazać dochody zagraniczne we wszystkich przewidzianych miejscach,
  2. podać poprawny kurs NBP,
  3. wskazać kwotę podatku obliczoną z uwzględnieniem wszystkich ulg i odliczeń oraz metody uniknięcia podwójnego opodatkowania.

Czy należy wypełnić inne zeznania oprócz PIT-36?

Tak.

Podatnik, który prowadzi za granicą pozarolniczą działalność gospodarczą i rozlicza się na zasadach podatku liniowego składa PIT-36L.

Podatnik, który kupił, sprzedał lub wybudował nieruchomość poza granicami Polski składa PIT- 39.

Podatnik, który kupił albo sprzedał papiery wartościowe lub akcje spółek notowanych na zagranicznych giełdach składa PIT-38.

Czym jest PIT-ZG?

PIT- ZG jest to załącznik, który musi zostać dołączony do każdej wyżej wymienionej deklaracji, wykazującej dochody zagraniczne. Obcokrajowcy zatrudnieni w Polsce i tu uzyskujący dochody od polskiego pracodawcy oraz polscy rezydenci pracujący za granicą, którzy otrzymują wynagrodzenie od polskiego pracodawcy są jednak zwolnienie z tego obowiązku.

Co, jeśli państwo nie ratyfikowało Konwencji MLI?

Jeśli państwo, podpisało Konwencję MLI, ale jeszcze jej nie ratyfikowało, albo w ogóle nie jest jej sygnatariuszem, należy stosować umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych pomiędzy Polską a określonym państwem. W obecnym stanie prawnym należy każdorazowo badać sytuację podatkową marynarza, gdyż liczba państw, które ratyfikowały Konwencję MLI zwiększa się.

Podsumowanie

Od 2019 roku rozliczenie podatkowe marynarzy uległo zmianie. W chwili obecnej nie sposób jest obecnie odtworzyć kierunek działań wszystkich państw, które podpisały Konwencję MLI, zwłaszcza, że do grona sygnatariuszy należą państwa o różnej kulturze prawnej oraz mające zróżnicowane interesy gospodarcze. Poprzez ratyfikację Konwencji MLI przez Polskę powstała konieczność każdorazowego badania stosunków podatkowych pomiędzy Polską, a państwem, w którym znajduje się efektywny zarząd przedsiębiorstwa eksploatującego statek.

Jeżeli rozliczają Państwo dochody z pracy na statku, lub mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące podatków marynarskich, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.