Podatki i rozliczenia dla marynarzy

Bardzo dużo marynarzy zastanawia się aktualnie, czy muszą rozliczyć swoje wynagrodzenie za poprzedni rok w Polsce. Konsultowanie swojej sytuacji podatkowej z innymi marynarzami oraz samodzielne orientowanie się w interpretacjach prawnych może być w tym przypadku bardzo mylące. Rozliczenie podatków każdego marynarza wygląda inaczej ze względu na różnych pracodawców, ulgi i warunki kontraktów. Z kolei liczne i często sprzeczne ze sobą interpretacje organów prawnych pozostawiają wiele niejasności.

Dowiedz się, czy musisz rozliczyć swoje podatki marynarskie w Polsce i jakie zmiany wprowadziła w tej kwestii Konwencja MLI. Sprawdź też, czym jest podatek abolicyjny i kim jest w świetle prawa polski rezydent podatkowy. Dowiedz się, jak rozliczyć dochody zagraniczne z pracy u zagranicznego armatora.

 

Opodatkowanie marynarzy  – czy rozliczeniu podlega każdy marynarz?

Rozliczanie się z urzędem podatkowym obejmuje bezwzględnie każdego marynarza. Tak było przed podpisaniem konwencji MLI i sytuacja ta nie zmienia się po jej podpisaniu. W praktyce marynarze często spotykają się jednak z przeciwnymi opiniami kolegów po fachu, którzy unikają płacenia podatków. W świetle prawa takie postępowanie podlega jednak karze.

Nietrudno jest udowodnić, że marynarz unika rozliczenia podatkowego. Zwykle okazuje się to przy okazji kupna nieruchomości czy komunikacji między zagranicznymi a polskimi urzędami podatkowymi. Rozważając pokusę uniknięcia płacenia podatków, warto też wziąć pod uwagę czynnik ludzki. Nierzadko bowiem nazwiska marynarzy są podawane do urzędów w celu kontroli podatkowej przez sąsiadów czy znajomych.

Podatki marynarskie - rozliczenie przychodów zagranicznych

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że przy ustalaniu obowiązków podatkowych w Polsce należy uwzględnić postanowienia Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mająca na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. (zwaną dalej Konwencją MLI). W Polsce Konwencja MLI zaczęła obowiązywać 1 lipca 2018 roku. Dotychczas rozliczenia podatkowe między państwami regulowały umowy dwustronne o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawierane każdorazowo między państwami.

Przewidują one dwie metody uniknięcia podwójnego opodatkowania:

 • zwolnienie z progresją – dotyczy tych podatników, którzy uzyskują dochody zarówno w kraju, jak i zagranicą, rozliczane zgodnie ze skalą podatkową. Podatek rozliczany w Polsce dotyczy tylko dochodów uzyskanych w tym kraju. Podatnik wykazuje na zeznaniu PIT-36 wszystkie dochody (zagraniczne i krajowe), ale stawka podatku zależna jest od wysokości dochodów krajowych i może wynieść 17% lub 32%.
 • odliczenie proporcjonalne – dotyczy tylko tych krajów rezydowania, które zawarły odpowiednią umowę z Polską. Rozliczający odlicza od podatku, który musiałby zapłacić w Polsce, kwotę podatku zapłaconego za granicą. Podatnik i tak musi złożyć zeznanie podatkowe od dochodu zagranicznego, nawet jeśli w Polsce nie osiąga on żadnego dochodu.

Rozliczenie marynarzy - kim jest polski rezydent podatkowy?

Do rozliczenia dochodów z zagranicy zobowiązani są zarówno rezydenci polscy, jak i obcokrajowcy pracujący w Polsce. Polski rezydent podatkowy podlega w Polsce tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Kim jest rezydent podatkowy?

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, każda osoba fizyczna, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich położenia.

Osoba fizyczna musi spełnić tylko jeden z dwóch podanych dwóch warunków, aby została uznana za polskiego rezydenta podatkowego:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych, tj. ośrodek interesów życiowych lub
 • przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Podatki dla marynarzy – czym jest Konwencja MLI?

Konwencja MLI jest umową podpisaną przez ponad 100 państw. Została podpisana w 2017 roku, a jej postanowienia weszły w życie z dniem 01.01.2019 roku. Wprowadza ona zmiany w umowach o unikaniu podwójnego podatkowania zawartych przez Polskę z kilkudziesięcioma krajami. Konwencja w inny sposób rozpatruje sprawy korporacji, a w inny osób prywatnych, w tym marynarzy. Dokument ma na celu zaostrzenie przepisów podatkowych względem korporacji, zaś pracownikom pozyskującym dochody za granicą przysługiwać będzie tak zwana ulga abolicyjna. Oznacza ona zwolnienie z opodatkowania tych dochodów w Polsce.

Czego dotyczy Konwencja MLI?

Umowy dwustronne o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązują w dalszym ciągu, ale wdrożenie postanowień Konwencji MLI (poprzez ratyfikację państw- sygnatariuszy) zmodyfikowało niektóre umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie metody unikania podwójnego opodatkowania. W niektórych modelach rozliczeń zastąpiono metodę wyłączenia z progresją (co do zasady korzystniejszą dla podatnika) na metodę proporcjonalnego odliczenia. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszym artykule poświęconym analizie Konwencji MLI.

Wpływ Konwencji MLI na rozliczenie podatkowe marynarzy

Zgodnie z Konwencją MLI wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym co do zasady podlega opodatkowaniu w tym państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa eksploatującego statek, a nie w państwie bandery, czy w państwie, w którym marynarz rozlicza swoje podatki. Więcej informacji o ustaleniu faktycznego zarządu przedsiębiorstwa znajdą Państwo w jednym z naszych ostatnich artykułów

Podatek marynarzy - jak rozliczyć dochody zagraniczne?

Jakie kroki musi podjąć marynarz, gdy efektywny zarząd przedsiębiostrwa eksploatującego statek znajduje się państwie, które ratyfikowało Konwencję MLI? Na mocy postanowień Konwencji MLI powstają dwa obowiązki.

Pierwszy z nich zobowiązuje marynarza, aby co roku do 30 kwietnia rozliczył PIT-36 za rok poprzedni,

Drugi wiąże się z koniecznością comiesięcznego uiszczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W formularzu PIT-36 jako źródło dochodu należy wskazać stosunek pracy, umowę cywilnoprawną, sprzedaż praw autorskich, wynajem nieruchomości lub prowadzenie zagranicznej pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy zwrócić uwagę, aby w formularzu podatkowym dodatkowo:

 1. wskazać dochody zagraniczne we wszystkich przewidzianych miejscach,
 2. podać poprawny kurs NBP,
 3. wskazać kwotę podatku obliczoną z uwzględnieniem wszystkich ulg i odliczeń oraz metody uniknięcia podwójnego opodatkowania.

Czy należy wypełnić inne zeznania oprócz PIT-36?

Tak.

Podatnik, który prowadzi za granicą pozarolniczą działalność gospodarczą i rozlicza się na zasadach podatku liniowego składa PIT-36L.

Podatnik, który kupił, sprzedał lub wybudował nieruchomość poza granicami Polski składa PIT- 39.

Podatnik, który kupił albo sprzedał papiery wartościowe lub akcje spółek notowanych na zagranicznych giełdach składa PIT-38.

Podatek dla marynarzy - czym jest PIT-ZG?

PIT- ZG jest to załącznik, który musi zostać dołączony do każdej wyżej wymienionej deklaracji, wykazującej dochody zagraniczne. Obcokrajowcy zatrudnieni w Polsce i tu uzyskujący dochody od polskiego pracodawcy oraz polscy rezydenci pracujący za granicą, którzy otrzymują wynagrodzenie od polskiego pracodawcy są jednak zwolnienie z tego obowiązku.

Co, jeśli państwo nie ratyfikowało Konwencji MLI?

Jeśli państwo, podpisało Konwencję MLI, ale jeszcze jej nie ratyfikowało, albo w ogóle nie jest jej sygnatariuszem, należy stosować umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych pomiędzy Polską a określonym państwem. W obecnym stanie prawnym należy każdorazowo badać sytuację podatkową marynarza, gdyż liczba państw, które ratyfikowały Konwencję MLI zwiększa się.

Opodatkowanie marynarzy – dlaczego warto skorzystać z profesjonalnych usług prawniczych?

Sytuacja prawna dotycząca podatków marynarskich jest skomplikowana. Niejasne i nowe przepisy, sprzeczne interpretacje sądów, opinie kolegów po fachu – wszystko to może mocno zakrzywić obraz podatnika. Nie ryzykuj złożenia błędnego zeznania podatkowego i wynikających z tego poważnych problemów prawnych. Rozważ skorzystanie z profesjonalnych usług prawnych, biorąc pod uwagę następujące fakty:

 • każdy marynarz ma inną sytuację podatkową. Mogą przysługiwać mu indywidualnie ustalane ulgi, może rozliczać się razem z małżonkiem, może też mieć inne warunki umowy;
 • koledzy marynarze unikający płacenia podatków są w błędzie, sądząc, że jest to sytuacja zgodna z prawem;
 • przy okazji zakupu nieruchomości lub samochodu urząd skarbowy może zażądać od Ciebie oświadczenia o dochodach od zagranicznego pracodawcy;
 • przepisy prawne w kwestii podatków marynarskich stale się zmieniają;
 • za błąd w rozliczeniu podatkowym sporządzonym przez organy państwowe odpowiadasz Ty. Weryfikacja zeznania podatkowego może być skomplikowanym zadaniem wymagającym profesjonalnej znajomości przepisów podatkowych.

Podatki marynarskie Gdynia - zakres usług kancelarii Griffin

Jeśli zależy Ci na spokoju i pewności poprawnego rozliczenia się z urzędem skarbowym, skorzystaj z profesjonalnych usług prawniczych. Kancelaria Griffin w Gdyni zapewni Ci kompleksową obsługę prawną i doradztwo podatkowe na najwyższym poziomie. W zakres naszych usług wchodzą:

 • analiza i omówienie kontraktu marynarza pod kątem podatkowym;
 • reprezentacja marynarzy przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi;
 • wnioskowanie w imieniu Klienta do urzędów o interpretacje prawne sytuacji podatkowej;
 • reprezentacja interesów marynarzy przed organami rentowymi;
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych;
 • doradztwo przed podjęciem pracy u zagranicznych armatorów pomagające wybrać najkorzystniejszą opcję.

Podatki marynarzy kontraktowych w dobrych rękach – skonsultuj się z fachowcami, którzy pomogą Ci ustalić najkorzystniejszą formę opodatkowania

Od 2020 roku rozliczenie podatkowe marynarzy uległo zmianie. W chwili obecnej nie sposób jest obecnie odtworzyć kierunek działań wszystkich państw, które podpisały Konwencję MLI, zwłaszcza, że do grona sygnatariuszy należą państwa o różnej kulturze prawnej oraz mające zróżnicowane interesy gospodarcze. Poprzez ratyfikację Konwencji MLI przez Polskę powstała konieczność każdorazowego badania stosunków podatkowych pomiędzy Polską, a państwem, w którym znajduje się efektywny zarząd przedsiębiorstwa eksploatującego statek.

Jeżeli rozliczają Państwo dochody z pracy na statku, lub masz dodatkowe pytania dotyczące podatków marynarskich, skorzystaj z pomocy naszej kancelarii. Zyskaj rzetelną ocenę swojej sytuacji podatkowej i rozlicz swoje podatki bezpiecznie.