Najważniejsze dokumenty w świetle RODO

Najważniejsze dokumenty w świetle RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wejdzie z życie już 25 maja 2018 roku. Każdy przedsiębiorca powinien więc zwrócić uwagę na dokumentację, którą będzie miał obowiązek prowadzić zgodnie z treścią nowych uregulowań zaprezentowanych przez RODO.

Do najważniejszych dokumentów, na które należy przede wszystkim poświęcić uwagę, należą:

 1. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz kategorii czynności.
 2. Umowa powierzenia.
 3. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.


Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych powinien być prowadzony w formie pisemnej, ale może mieć też postać elektroniczną. Rejestr nie powinien być ujawniany, ale podlega udostępnieniu na żądanie organu nadzorczego. Rejestr powinien zawierać m.in.:

 • dane kontaktowe administratora danych osobowych,
 • cel przetwarzania danych,
 • opis kategorii osób, których dane dotyczą,
 • opis kategorii danych osobowych, które są przetwarzane,
 • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione.

Wzory rejestrów są dostępne na stronie www Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: https://giodo.gov.pl/pl/1520281/10449.


Umowa powierzenia

Umowa powierzenia powinna być zawarta w formie pisemnej i zawierać następujące elementy:

 • przedmiot przetwarzania,
 • czas trwania przetwarzania,
 • charakter i cel przetwarzania,
 • rodzaj danych osobowych,
 • kategorię osób, których dane dotyczą,
 • obowiązki i prawa administratora,
 • obowiązki podmiotu przetwarzającego.


Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z RODO, dostęp do danych osobowych mogą mieć wyłącznie osoby do tego upoważnione, które muszą zobowiązać się do zachowania tajemnicy z tym związanej. W związku z tym, upoważnienie powinno być sporządzone w formie pisemnej, z własnoręcznym podpisem pracownika. Nie musi jednakże stanowić odrębnego dokumentu, stosowna klauzula może być zawarta np. w umowie o pracę.

Upoważnienie powinno zawierać także m.in.:

 • zobowiązanie pracownika do wykonywania obowiązków zgodnie z poleceniami administratora danych osobowych,
 • określenie czasu, na jaki obowiązuje,
 • wskazanie zakresu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości odnośnie do najważniejszej dokumentacji RODO, zapraszamy do kontaktu.