Jak zastrzec swój znak towarowy?

Jak zastrzec swój znak towarowy?
Poradnik krok po kroku

Każdy przedsiębiorca ma prawo do utworzenia swojego znaku towarowego. Zastrzegając swój znak towarowy wzbudzisz większe zaufanie na rynku, a także dodasz słynne ® do swojego logo lub nazwy. Bardzo często to właśnie dzięki renomie i znakowi towarowemu przedsiębiorcy są w pierwszej kolejności rozpoznawalni przez kontrahentów i konsumentów. Prawna ochrona znaku towarowego pomoże Ci uniknąć nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza podszywania się pod Twoją firmę. Sprawdź jak zastrzec znak towarowy krok po kroku!

Z wnioskiem o zastrzeżenie znaku towarowego można wystąpić w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. W celu przedłużenia ochrony na kolejny okres 10-letni, należy złożyć wniosek o przedłużenie prawa.

Co to jest znak towarowy?

Definicja znaku towarowego została wskazana w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.- Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm.). Według przepisu znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Zatem znakiem towarowym może być w szczególności:

 • wyraz,
 • rysunek,
 • ornament,
 • kompozycja kolorystyczna,
 • forma przestrzenna,
 • forma towaru lub opakowania,

Jak można zauważyć, ustawa interpretuje pojęcie znaku towarowego dosyć ogólnie, dzięki czemu przedsiębiorcy nie są nadmiernie ograniczeni przy tworzeniu takiego znaku dla ich firmy.

Co jednak nie może stanowić znaku towarowego?

Pełna lista przesłanek bezwzględnych, czyli sytuacji, kiedy zgłaszany znak towarowy nie uzyska ochrony prawnej, zawarta została w art. 1291 Prawa własności przemysłowej. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć oznaczenie, które:

 • zostało zgłoszone w złej wierze,
 • nie może być znakiem towarowym,
 • nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone,
 • ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd,
 • są sprzeczne z porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami, uczuciami religijnymi czy patriotycznymi.

Bardziej szczegółowe ograniczenia zostały przewidziane również dla oznaczeń towarów alkoholowych.

Kto może zastrzec znak towarowy?

Zastrzec znak towarowy może:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna lub
 • organ administracji rządowej albo państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca w imieniu Skarbu Państwa.

Dodatkowo, każdy zgłaszający może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być rzecznik patentowy, radca prawny, adwokat lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Jak zastrzec swój znak towarowy?

Z wnioskiem o zastrzeżenie znaku towarowego należy osobiście zwrócić się do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej znajdującego się przy Al. Niepodległości 188/192 w Warszawie, lub przesłać wniosek pocztą.

Pomimo faktu, że różne źródła mogą wskazywać możliwość elektronicznego załatwienia sprawy, to niestety obecnie Urząd Patentowy nie przewiduje rzeczywistej możliwości zgłoszenia zastrzeżenia znaku towarowego elektronicznie za pomocą ePUAP-u.

Wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego musi zawierać podanie oraz załączniki.

W treści podania trzeba przede wszystkim sprecyzować, o którą ochronę prawną znaku towarowego wnosimy, a także określić sam znak.

Określenie znaku towarowego polega na jego przedstawieniu lub wyrażeniu w podaniu w sposób graficzny, w tym w formie fotografii lub odbitki, określeniu jego rodzaju, a w razie potrzeby jego opisaniu, jeżeli znak towarowy składa się z kilku odrębnych części przeznaczonych do łącznego używania, w szczególności z etykiety, kontr etykiety i krawatki, należy przedstawić te części obok siebie w sposób odpowiadający ich rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze: kontur znaku należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na który znak ma być nakładany, linią przerywaną.

Należy pamiętać, żeby do podania dołączyć stosowne załączniki. W zależności od zgłaszanego znaku towarowego mogą to być nagrania dźwięku, fotografii lub regulamin znaku.

Jakie są opłaty za zastrzeżenie znaku towarowego?

Podstawowa opłata za zgłoszenie znaku towarowego dla towarów i usług zaklasyfikowanych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją nicejską wynosi:

 • 450 zł w jednej klasie towarowej oraz
 • 120 zł za każdą następną klasę towarową.

W przypadku wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku gwarancyjnego lub znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego, należy pamiętać, że wysokość opłaty ulega zwiększeniu o 100%.

Po wydaniu decyzji administracyjnej należy pamiętać o uiszczeniu opłaty za objęcie znaku 10-letnim okresem ochronnym w wysokości 400 zł za każdą jedną klasę towarową. 

Z kolei już po zakończonym postępowaniu za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym i wydanie świadectwa ochronnego należy zapłacić 90 zł.

Zgłaszający może również wnioskować o częściowe zwolnienie z opłaty, jeżeli wykaże, że nie jest w stanie pokryć jej w całości. W takiej sytuacji wniosek należy zgłosić od razu przy zgłaszaniu zastrzeżenia znaku towarowego. Warto zwrócić uwagę, że zwolnienie z opłaty jest jedynie częściowe, a pozostała część opłaty nie może być niższa niż 20% opłaty należnej.

Ile trwa postępowanie?

Postępowanie dotyczące udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w procedurze rejestrowej trwa około 6 miesięcy, o ile nie zajdą nieprzewidziane okoliczności mogące mieć wpływ na przyspieszenie lub opóźnienie tego terminu.

Jak wskazuje art. 253 Prawa własności przemysłowej przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do tego rodzaju postępowania. Niemniej jednak organ w dalszym ciągu pozostaje zobowiązany do rozpatrzenia sprawy bez zbędnej zwłoki.

Czy od decyzji można się odwołać?

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Na tym etapie można już się w pełni odnosić do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:

 • zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące od dnia jej doręczenia, z kolei
 • zakończonej postanowieniem wynosi 1 miesiąc od dnia jej doręczenia.

Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego wydane w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje jeszcze skarga do Sądu Administracyjnego.

Jeżeli zamierzają Państwo zastrzec znak towarowy dla swojej firmy, lub ustalić prawo do takiego znaku czy odwołać się od decyzji, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.