Ogłoszenie upadłości spółki krok po kroku

Ogłoszenie upadłości spółki krok po kroku
Część I: Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak największym stopniu, a zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika – tylko w sytuacji, jeżeli pozwalają na to racjonalne względy. Przedstawimy Państwu procedurę ogłoszenia upadłości spółki krok po kroku. W poniższym artykule skupimy się na omówieniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki i najważniejszych kwestiach z nim związanych.

 

Jak zatem wygląda procedura ogłoszenia upadłości spółki?

Po pierwsze, postępowanie upadłościowe spółki wszczynane jest na wniosek. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki we właściwym czasie jest bardzo ważne, albowiem niesie za sobą istotne skutki. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w art. 20 wskazuje katalog podmiotów uprawnionych do złożenia takiego wniosku – może go złożyć dłużnik, każdy z jego wierzycieli osobistych oraz inne podmioty wskazane w ustawie.

Kiedy więc występuje podstawa do złożenia wniosku?

Jest nią stan niewypłacalności dłużnika. Wskazać należy, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił tę zdolność, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Ponadto, dłużnik będący osobą prawną albo tzw. ułomną osobą prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. W związku z tym, dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości spółki, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Dochowanie tego terminu jest ważne ze względu na treść art. 299 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym członkowie zarządu spółki mogą zwolnić się z odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki, w przypadku gdy egzekucja z jej majątku okaże się bezskuteczna.

Zwolnienie się z odpowiedzialności następuje poprzez wykazanie, że we właściwym czasie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości.
Ponadto, niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wiąże się również z odpowiedzialnością karną.

Zgodnie z art. 586 Kodeksu spółek handlowych, kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien spełniać warunki formalne wymagane przez art. 22 Prawa upadłościowego:

 1. imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej - imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
 2. wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika;
 3. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 4. informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;
 5. informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Ponadto, w przypadku gdy wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, do wniosku powinien dołączyć:

 1. aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 2. bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
 3. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
 4. oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 5. spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
 6. wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
 7. informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;
 8. informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.

Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku tych dokumentów, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić. Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych.

Ponadto, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel, powinien we wniosku uprawdopodobnić swoją wierzytelność.

Jak skierować wniosek do właściwego sądu?

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki skierować należy do sądu upadłościowego, którym jest sąd rejonowy, wydział gospodarczy, właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.

Wskazać więc należy, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich.

Uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości jest każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz dłużnik.

Od wniosku o ogłoszenie upadłości należy uiścić opłatę w wysokości 1.000 zł. Ponadto, postępowanie upadłościowe niesie za sobą wiele kosztów, które ponosi upadły. Zaliczają się do nich m.in. wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości, w szczególności wynagrodzenie syndyka oraz jego zastępcy, wynagrodzenia osób zatrudnionych przez syndyka oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń tych osób, wynagrodzenie i wydatki członków rady wierzycieli, wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli, koszty archiwizacji dokumentów upadłego, korespondencji, ogłoszeń, podatki i inne daniny publiczne związane z likwidacją masy upadłości, a także zobowiązania masy upadłości powstałe po ogłoszeniu upadłości, w szczególności należności ze stosunku pracy przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, zobowiązania z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości.

Nie wszystko stracone- zwolnienie od kosztów sądowych

W sytuacji kiedy składamy wniosek o ogłoszenie upadłości, istnieje możliwość wnioskowania o zwolnienie od kosztów sądowych, jednakże jest to instytucja przewidziana dla najuboższych, a w przypadku osób prawnych, gdy spółka absolutnie nie ma środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Jednak co do zasady, zwolnienie kosztów przyznawane jest osobom fizycznym, a osobom prawnym rzadko.

Chętnie rozwiejemy wszystkie Państwa wątpliwości dotyczące zgłoszenia upadłości spółki, jak również oferujemy poprowadzenie przez całą procedurę z zapewnieniem wsparcia syndyka. Zachęcamy do kontaktu.