Szacowanie wysokości zadośćuczynienia w przypadku śmierci osoby najbliższej

Szacowanie wysokości zadośćuczynienia

w przypadku śmierci osoby najbliższej

Kodeks cywilny w art. 446 § 4 wprowadza możliwość dochodzenia zadośćuczynienia przez najbliższych członków rodziny zmarłego za doznaną krzywdę. Kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia żądać można w postępowaniu sądowym od sprawcy zdarzenia odpowiedzialnego za nie. Problem może jednak stanowić oszacowanie wysokości żądanej kwoty.

Należy mieć na uwadze, że żadna kwota nie zrekompensuje bólu i cierpienia najbliższych osoby zmarłej. Pomimo tego, zadośćuczynienie (zgodnie z orzecznictwem sądowym) ma złagodzić cierpienie wywołane śmiercią osoby najbliższej oraz pomóc dostosować się pokrzywdzonemu do zmienionej rzeczywistości. Jednakże żaden przepis prawa nie wprowadza jednoznacznych kryteriów określających wysokość zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny zmarłego. W związku z tym, sądy podczas wieloletniej praktyki orzekania w takich sprawach wypracowały kryteria szacowania wysokości zadośćuczynienia.

W jaki sposób określić wysokość zadośćuczynienia?

Na wysokość tej kwoty mają wpływ takie czynniki jak m.in.:

  • rozmiar doznanej krzywdy,
  • poczucie osamotnienia i pustki,
  • rodzaj oraz intensywność więzi łączącej poszkodowanego ze zmarłym,
  • leczenie doznanej traumy,
  • utrata więzi rodzinnych,
  • osłabienie stanu zdrowia na skutek śmierci osoby najbliższej,
  • ograniczenie aktywności życiowej poszkodowanego,
  • wiek poszkodowanego.

Ostateczna decyzja co do wysokości zadośćuczynienia należy do sądu, który opiera ją na zobiektywizowanych przesłankach, osadzonych w stanie faktycznym danej sprawy.

Ponadto, warto zaznaczyć, że ze względu na funkcję kompensacyjną, zadośćuczynienie nie może stanowić kwoty symbolicznej, ale musi być to kwota ekonomicznie odczuwalna.

Poza zadośćuczynieniem, można również żądać odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej osoby najbliższej zmarłego. Ponadto, sprawca wypadku jest obowiązany zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

Zadośćuczynienie zatem ma złagodzić cierpienie najbliższych członków rodziny zmarłego wywołane przedwczesną utratą członka rodziny, w związku z czym oszacowanie jego wysokości zależy od wielu czynników, które podlegają ocenie przez sąd indywidulanie w każdej konkretnej sprawie w sposób obiektywny.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, bądź wątpliwości dotyczące dochodzenia roszczeń w przypadku śmierci osoby najbliżeszej, zapraszamy do kontaktu.