Ogłoszenie upadłości spółki krok po kroku

Ogłoszenie upadłości spółki krok po kroku
Część II: Przebieg postępowania upadłościowego

Po złożeniu do właściwego sądu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki spełniającego wszelkie wymogi formalne i należycie opłaconego rozpoczyna się postępowanie upadłościowe. Więcej informacji na temat wniosku o ogłoszeniu upadłości spółki można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

 

Wskazać należy, że uczestnikiem postępowania upadłościowego jest każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości oraz sam dłużnik. Na początku postępowania może okazać się, że w składzie organów dłużnika będącego osobą prawną lub niepełną osobą prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich działanie. Nie stanowi to jednak przeszkody dla prowadzenia postępowania upadłościowego – w takiej sytuacji sąd upadłościowy ustanawia kuratora dla dłużnika. Ustanowienie kuratora nie stanowi przeszkody do usunięcia, na zasadach ogólnych, braków w składzie organów uniemożliwiających ich działanie. Kuratorowi należne jest wynagrodzenie ustalone przez sędziego – komisarza w wysokości stosownej do jego nakładu pracy.

Co do zasady, sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym, na którym również może zostać przeprowadzone postępowanie dowodowe w całości lub w części. Ma to na celu zapewnienie szybkiego i sprawnego procedowania. Zgodnie z art. 30 Prawa upadłościowego sąd może w razie potrzeby wysłuchać dłużnika oraz wierzyciela będącego wnioskodawcą. Prawo upadłościowe wyraźnie określa termin, w którym sąd powinien wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Zgodnie z art. 27 ust. 3 jest to termin dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Na postanowienie sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości służy zażalenie. Złożyć je należy do sądu wyższej instancji za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał zaskarżone postanowienie. Sąd II instancji ma termin miesiąca na rozpatrzenie wniosku od dnia przedstawienia mu akt sprawy.

Warto wiedzieć, że postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu upadłościowym zostają zamieszczone w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości wraz z informacją o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia. Te postanowienia, zarządzenia i inne dokumenty zamieszczone w Rejestrze są dostępne dla uczestników postępowania.

Nieuczciwy dłużnik? Możliwość zabezpieczenia jego majątku

Czasem zachodzi obawa, że wykonanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości nie będzie możliwe z powodu naruszenia majątku dłużnika.

W takim przypadku wierzyciel w drodze wniosku może żądać zabezpieczenia majątku dłużnika. Także sąd z urzędu może dokonać takiego zabezpieczenia.

Celem tej instytucji jest ochrona wierzycieli przed nieuczciwym dłużnikiem, który wyzbywa się swojego majątku, co może znacznie ograniczyć możliwość zaspokojenia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. W związku z tym, wnioskując o udzielenie zabezpieczenia, wierzyciel lub inny uprawniony do tego podmiot powinien wykazać, że jest ono niezbędne dla ochrony interesów wszystkich wierzycieli pokrzywdzonych działaniem nieuczciwego dłużnika. Ponadto wniosek powinien wskazywać formę zabezpieczenia, jednakże sąd nie jest związany treścią tego żądania, mogąc zastosować inne formy zabezpieczenia.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, który zawiera:

 • nazwę, siedzibę, nr KRS upadłego a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 • wezwanie wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze;
 • wezwanie osób, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
 • wyznaczenie sędziego-komisarza i zastępcę sędziego-komisarza oraz syndyka;
 • oznaczenie godziny wydania postanowienia, jeżeli upadły jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy.

Wskazać należy, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Datą upadłości jest data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Od tego momentu spółka działa w obrocie pod dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia „w upadłości”.

Skutki ogłoszenia upadłości

Ogłoszenie upadłości wiąże się z wieloma obowiązkami dla dłużnika (upadłego). Przede wszystkim są to:

 • obowiązek wskazania i wydania syndykowi całego swojego majątku oraz dokumentów dotyczących jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności ksiąg rachunkowych, innych ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych i korespondencję. Wykonanie tego obowiązku upadły potwierdza w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu-komisarzowi;
 • obowiązek udzielenia sędziemu-komisarzowi i syndykowi wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących swojego majątku;
 • obowiązek nieopuszczania terytorium RP przez członków organu spółki – w przypadku, gdy sędzia – komisarz tak postanowił.

Zaznaczyć także warto, że jeżeli upadły ukrywa swój majątek, sędzia – komisarz może zastosować wobec niego środki przymusu określone w Kodeksie postępowania cywilnego.

Co się dzieje z majątkiem upadłego po ogłoszeniu upadłości spółki?

Zgodnie z art. 61 Prawa upadłościowego, z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego.
Co wchodzi w skład masy upadłości? Jest to majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkami wskazanymi w ustawie.

Ustalenie składu masy upadłości następuje przez sporządzenie spisu inwentarza oraz spisu należności dokonywanego przez syndyka. W tym spisie inwentarza zostają ujęte prawa, objęte ruchomości, nieruchomości oraz środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych. Spis należności sporządza się na podstawie ksiąg upadłego oraz dokumentów bezspornych. Wraz ze spisem dokonuje się oszacowania majątku wchodzącego do masy upadłości. Spis inwentarza składa się w postaci elektronicznej i zamieszcza we wspominanym już wcześniej Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.

Wskazać należy, że domniemywa się, że rzeczy znajdujące się w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości należą do majątku upadłego.

Ponadto, ogłoszenie upadłości łączy się z utratą uprawnień przez upadłego związanych z jego mieniem, polegających na:

 • utracie prawa zarządu i korzystania z przedmiotu prawa własności przez upadłego, tj. mienia wchodzącego w skład masy upadłości z dniem ogłoszenia upadłości,
 • okoliczności, że czynności prawne upadłego dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłości są nieważne,
 • braku możliwości obciążenia składników masy upadłości hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości,
 • braku możliwości ustanowienia na składnikach masy upadłości hipoteki przymusowej ani zastawu skarbowego, także dla zabezpieczenia wierzytelności powstałej po ogłoszeniu upadłości.

Wskazać jednak należy, że pkt. 3 nie ma zastosowania w przypadku, gdy wniosek o wpis hipoteki został złożony w sądzie co najmniej na sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Ponadto, jeżeli na skutek powyższych czynności został dokonany wpis w księdze wieczystej lub rejestrze, to podlega on wykreśleniu z urzędu. Podstawą wykreślenia jest postanowienie sędziego-komisarza stwierdzające niedopuszczalność wpisu.

Co natomiast z zobowiązaniami upadłego?

Zgodnie z art. 91 Prawa upadłościowego zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Jeżeli chodzi natomiast o zobowiązania majątkowe niepieniężne, to z dniem ogłoszenia upadłości zmieniają się na zobowiązania pieniężne i z tym dniem stają się płatne, chociażby termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił.

Wskazać należy, że roszczenia pracownicze są chronione w razie niewypłacalności pracodawcy. Wykonywanie obowiązków przewidzianych przepisami o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy należy do syndyka. Ponadto, przekazane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych środki nie wchodzą do masy upadłości ani nie mogą służyć zaspokojeniu innych wierzycieli niż uprawnieni do ich odbioru.

O zakończeniu i umorzeniu postępowania upadłościowego przeczytać będzie można w kolejnym artykule. Zapraszamy do śledzenia naszego bloga.

Chętnie rozwiejemy wszystkie Państwa wątpliwości dotyczące procedury ogłoszenia upadłości spółki, jak również oferujemy poprowadzenie przez całą procedurę z zapewnieniem wsparcia syndyka. Zachęcamy do kontaktu.