Kiedy prawnik, lekarz i księgowy nie musi wystawiać paragonu?

Kiedy prawnik, lekarz, księgowy nie musi wystawiać paragonu?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2017 poz. 2454), co do zasady prawnicy, lekarze i księgowi mają obowiązek ewidencjonowania na kasach fiskalnych czynności związane z świadczonymi przez nich usługami.

Kiedy jednak nie trzeba wystawiać paragonu?

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nie trzeba wystawiać paragonu w przypadku:

  • Wykonywania czynności notarialnych,
  • Wykonywania usług osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Porady on-line

Rozporządzenie przewiduje również dodatkowe zwolnienie z obowiązku wystawiania paragonu przez prawników, lekarzy, księgowych oraz osoby prowadzące wymianę walut w przypadku tzw. porad on-line. Zwolnienie to dotyczy wszystkich osób świadczących usługi prawnicze, medyczne, księgowe oraz wymiany walut, jak również odnosi się do wszystkich czynności świadczonych przez powyższe osoby w tym zakresie.

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, żeby nie wystawiać paragonu za porady on-line muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. usługa odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub rezultat usługi jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków,
  2. usługa wykonywana jest dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub dla rolników ryczałtowych,
  3. całość zapłaty za wykonaną czynność nastąpi za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
  4. z prowadzonej dokumentacji jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła.

Podsumowując, prawnicy, lekarze, księgowi oraz osoby świadczące usługi wymiany walut nie muszą wystawiać paragonu, jeżeli porada jest w 100% on-line, klient zapłacił na rachunek bankowy, a z prowadzonej dokumentacji jednoznacznie wynika czego ta wpłata dotyczyła (np. faktura z opisem świadczonej czynności).

Zapraszamy do śledzenia bloga naszej Kancelarii.