Gospodarka odpadami jako zadanie własne Gmin

1 lipca 2013 r. weszły w życie zakrojone na szeroką skalę zmiany ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Nastąpiła zasadnicza zmiana w organizacji odbioru oraz
zagospodarowania odpadów komunalnych. Od tego dnia to na gminie spoczywa ciężar
odebrania tych odpadów od mieszkańców oraz zagospodarowania ich w sposób
pozwalający na osiągnięcie ustawowych poziomów recyklingu, odzysku i przygotowania
do ponownego użycia.


Rzecz jasna, to nie urzędnicy samorządowi własnymi siłami muszą od tego momentu osobiście wykonywać tę ciężką i często niedocenianą pracę. Zadania te najczęściej
realizowane są poprzez specjalistyczne przedsiębiorstwa, którym powierzane zostało to zadanie. Powierzenie to dokonywane jest najczęściej:


-w trybie przetargu na usługi na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
- w trybie powierzenia zadania gminnego na podstawie art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej.


Kancelaria Griffin świadczy kompleksowe usługi prawne obejmujące:
- profesjonalną opiekę i asystę prawną w przygotowaniu zamówienia publicznego (SIWZ, SOPZ, wzoru umów, opracowanie odpowiedzi na pytania, obsługa prawna
komisji przetargowej),
- reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi (w przypadku złożenia przez wykonawców środków zaskarżenia),
- profesjonalną opiekę i asystę prawną nad procesem powierzenia zadania gminnego, w tym opracowanie projektów aktów normatywnych organów gmin oraz projektów umów powierzenia wykonania zadania publicznego (w przypadku realizacji zadań na w trybie art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej.

Dla kogo przeznaczona jest nasza oferta?

Oferta Kancelarii Griffin skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz związków komunalnych gmin organizujących w zakresie swoich zadań statutowych system gospodarki odpadami w gminach.