Jak znieść współwłasność mieszkania?

Jak znieść współwłasność mieszkania?

W praktyce często zdarza się, że własność mieszkania przysługuje dwóm lub większej liczbie osób. W takiej sytuacji mamy do czynienia z współwłasnością mieszkania. Współwłasność może być łączna lub w częściach ułamkowych. Czasami jednak pomiędzy współwłaścicielami rodzą się konflikty, a korzystanie w pełni z rzeczy wspólnej staje się niemożliwe. Wówczas rodzi się potrzeba zniesienia współwłasności. Jak tego dokonać?

 

Możliwości są dwie.

Po pierwsze, możemy dokonać zniesienia współwłasności mieszkania w drodze umownego zniesienia współwłasności. Taka umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Zaletą tego postępowania niewątpliwie jest szybkość dokonania zniesienia współwłasności, gdyż należy udać się do notariusza i podpisać akt notarialny. W tym przypadku jednak wszyscy współwłaściciele muszą być zgodni co do proponowanego zniesienia współwłasności, gdyż umowa musi być zawarta przez wszystkich współwłaścicieli. To rozwiązanie jest także bardziej kosztowne z uwagi na konieczność skorzystania z usług notariusza.

Po drugie, możemy skierować do właściwego sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie mieszkania wniosek o zniesienie współwłasności lokalu mieszkalnego. We wniosku należy dokładnie opisać rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności, np. umowę sprzedaży mieszkania, wypis z księgi wieczystej. Jeżeli wszyscy współwłaściciele będą zgodni co do proponowanego sposobu podziału, we wniosku zawrzemy żądanie zgodnego podziału lokalu. Wniosek sąd rozpatruje w postępowaniu nieprocesowym, a na sprawę rozstrzyga postanowieniem. To postępowanie jest bardziej długotrwałe (może trwać nawet do kilku miesięcy), jednakże tańsze- opłatę stałą w kwocie 1.000 zł pobiera się od wniosku o zniesienie współwłasności, a jeżeli jednak wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobiera się kwotę stałą w wysokości
300 zł.

W każdym przypadku, po uzyskaniu aktu notarialnego bądź prawomocnego postanowienia sądu, następnym krokiem będzie skierowanie właściwego wniosku do sądu wieczystoksięgowego w celu dostosowania treści księgi wieczystej do zmienionego stanu prawnego. Należy jednak mieć na uwadze, że postępowanie wieczystoksięgowe może trwać nawet do 4 miesięcy- zależy to od obłożenia danego sądu, oraz wiąże się ze stosunkowo niewysokimi opłatami.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.