Kiedy stosować datę pewną w umowie najmu?

Stronami umowy najmu są wynajmujący i najemca. Zakres uprawnień i obowiązków obu stron określony został w Kodeksie cywilnym. Niewątpliwie w interesie każdej ze stron jest zapewnienie sobie jak najpełniejszej ochrony w różnych sytuacjach faktycznych związanych z umową najmu.

 

Zastosowanie daty pewnej na umowie najmu z pewnością zabezpiecza w większym stopniu interes najemcy. Ochrona prawna najemcy jest zwiększona w przypadku zbycia wynajmowanej przez niego rzeczy.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 678 § 1 i § 2 k.c. w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia.

Powyższe uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana. W związku z powyższym, najemca przy zawarciu umowy najmu z datą pewną, unika ryzyka utraty prawa do rzeczy najętej w przypadku jej zbycia przez wynajmującego. Z kolei zaś nowy właściciel nieruchomości musi respektować postanowienia zawartej umowy najmu z datą pewną, co może być dla niego w niektórych przypadkach niekorzystne.

Uzasadnieniem powyższej regulacji jest założenie, że nabywca rzeczy najętej powinien liczyć się z istnieniem umowy najmu, ponieważ może się o tym dowiedzieć z księgi wieczystej albo z faktu dzierżenia tej rzeczy przez inną osobę niż zbywca. Celem regulacji było zapobieżenie sporządzania antydatowanych umów najmu po zbyciu rzeczy w związku z faktem, że okoliczność dzierżenia rzeczy (w przypadku nieujawnienia w księdze wieczystej) nie daje pewności, czy dzierżenie następuje na podstawie umowy najmu (Tak: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, wyd. II, Lex 2014).

Wskazać należy, że zgodnie z art. 81 § 1 k.c. datą pewną jest urzędowe poświadczenie daty, które jest skuteczne także względem osób nieuczestniczących przy dokonywaniu danej czynności prawnej.

W praktyce data pewna najczęściej nadawana jest przez notariusza.