Odpowiedzialność architekta za wadliwy projekt

Odpowiedzialność architekta za wykonanie wadliwego projektu

Zgodnie z łacińską paremią Errare humanum est– błądzić jest rzeczą ludzką. Naturalnym jest, że każdy popełnia błędy. Najczęściej jednak za popełniony błąd należy ponieść odpowiedzialność. Tak samo architekci w toku tworzenia projektu mogą wykonać go wadliwie, co doprowadzić może do powstania szkody, a nawet katastrofy budowlanej. Podpowiadamy, jaką odpowiedzialność ponoszą architekci w sytuacji wykonania wadliwego projektu.

Obowiązki architekta przy tworzeniu projektu

Taki nieprawidłowo wykonany projekt architektoniczny może mieć doniosłe w praktyce konsekwencje, skutkujące powstaniem szkody czy nawet zaistnieniem katastrofy budowlanej. Taka katastrofa budowlana będzie mieć miejsce, gdy oprócz szkód w mieniu osób trzecich dojdzie także do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci tych osób.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 20 pkt.1 Prawa budowlanego do podstawowych obowiązków projektanta należy opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W związku z powyższym, w sytuacji wykonania wadliwego projektu, za zaistniałą szkodę oraz krzywdę odpowiedzialny, obok inwestora i inżyniera budownictwa, będzie także architekt, który wykonał projekt.

Jakiego rodzaju będzie odpowiedzialność za wykonanie wadliwego projektu?

Obok cywilnej odpowiedzialności kontraktowej, będziemy mieć do czynienia także z odpowiedzialnością deliktową. Odpowiedzialność ta wynika z art. 415 k.c. o brzmieniu:

„Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia”.

Architekt odpowiada za przygotowaną przez siebie dokumentację projektową obarczoną błędami, a także za wady budynku wybudowanego na podstawie tej dokumentacji, jeżeli wady te powstały w następstwie błędów zawartych w dokumentacji.

Przepisy Prawa budowlanego mówią także o odpowiedzialności zawodowej, która dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, to jest projektantów,kierowników budowy oraz inspektorów nadzoru budowlanego, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia oraz są członkami odpowiednich izb zawodowych.

Ponadto, w przypadku zaistnienia katastrofy budowlanej architekt może ponieść także odpowiedzialność karną zgodnie z art. 163 § 1 pkt. 2 k.k.:

"Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10".

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, bądź wątpliwości dotyczące prawa budowlanego, zapraszamy do kontaktu.